Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego

Inwestor/Zamawiający: Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o.
Data opracowania: 21.05.2018 – obecnie
Opis zadania: Przedmiotem zamówienia jest:
– opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania „04360 Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego” w zakresie przebudowy układu drogowego z uwzględnieniem rezerwy pod budowę trasy tramwajowej (zakres od ronda przy ul. Pilczyckiej do skrzyżowania dróg oznaczonych w MPZP symbolami2 KDZ – 1 KDL (włącznie)
– opracowanie koncepcji dla budowy trasy tramwajowej na całym odcinku, tj. od istniejącej trasy tramwajowej w ul. Pilczyckiej, ulicy 2KDD/3 do projektowanej pętli okolicy skrzyżowania ul. Maślicka/Królewiecka/Główna przy nasypie kolejowym) wraz z koncepcją budowy drogi z pełną infrastrukturą na odcinku od skrzyżowania dróg;