Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy DK nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

Inwestor/Zamawiający: GDDKiA Kraków
Data opracowania: 25.05.2018 - obecnie
Opis zadania: Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a w szczególności 
wykonanie:Inwentaryzacji terenu objętego zamówieniem wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów, zieleni,
   oznakowania skrzyżowań itp.Opracowań geodezyjno-kartograficznych (w tym aktualizacji mapy syt .wys. Do celów projektowych,
  dokumentacji podziałowej do decyzji ZRID, dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej gospodarowania
  nieruchomościami);Wielobranżowej Koncepcji programowej;Analizy i prognozy ruchu;Opracowań środowiskowych w tym Karty Informacyjnej przedsięwzięcia ewentualnie Raport ooś oraz 
  materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;Projektu robót geologicznych wraz z jego zatwierdzeniem, Opracowanie Dokumentacji geologiczno-
  inżynierskiej wraz z jej zatwierdzeniem;
– Opinii geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projektu geotechnicznego;Wielobranżowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi odstępstwami od warunków technicznychInformacji BIOZ;Materiałów do przeprowadzenia Audytu BRD (Etap KP oraz PB);Materiałów do zgłoszenia robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem robót (jeżeli zajdzie taka potrzeba);Materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz z jej uzyskaniem;Projektu stałej organizacji ruchu;Projektów wykonawczych dla każdej z branż;Materiałów przetargowych w postaci: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK).Kosztorysu inwestorskiego.