Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim

  • Pełna nazwaPrzebudowa ulicy Kostrzyńskiej  
  • Inwestor:Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta 
  • Data :czerwiec 2014 – obecnie 
  • Opis zadania:Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kostrzyńskiej na odcinku o długości ok. 1 900 m – od Placu Słonecznego do skrzyżowania z ulicą Dobrą w Gorzowie Wlkp. wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień w celu realizacji robót, w tym decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej.” Dokumentacja projektowa musi umożliwiać etapowanie robót podczas realizacji inwestycji z uwzględnieniem następujących odcinków: 1) odcinek I – obejmujący budowę nowej południowej nitki ulicy Kostrzyńskiej, przebudowę istniejącego wiaduktu nad torami PKP, budowę ronda, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, 2) odcinek II – obejmujący przebudowę torowiska tramwajowego, pętli tramwajowej i sieci trakcyjnej, 3) odcinek III – obejmujący przebudowę istniejącej jezdni ulicy Kostrzyńskiej. 
  • Branże, zakres:-koncepcja odwodnienia -uzyskanie mapy do celów projektowych, -dokumentacja geotechniczna/geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/dokumentacja geologiczno-inżynierskiej, -uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, -uaktualnienie raportu oddziaływania na środowisko wraz z niezbędną inwentaryzacją przyrodniczą oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko -opracowanie dokumentacja geodezyjna dotycząca projektów podziałów działek -wielobranżowy projekt budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, -projekty wykonawcze dla wszystkich branż -kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, – projekt tymczasowej organizacji ruchu, – projekt docelowej organizacji ruchu. 
  • mapa:Gorzów Wielkopolski, lubuskie