Połączenie ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z DK 51 w Olsztynie

Inwestor: Urząd Miasta Olsztyna 

Data: maj 2014 – 15 grudzień 2015 

Opis zadania: Zadanie obejmuję budowę połączenia drogowego- przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ulicą Bukowskiego w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem ulicy Bartąskiej i Bukowskiego. Rozpoczyna się od połączenia z DK-51 w gminie Olsztyn, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Bartąską w gminie Stawiguda ( wraz ze skrzyżowaniem) i jego długość wynosi około 4 km (droga klasy G).  

Branże/Zakres: opracowanie w razie konieczności uzupełnienia zakresu map sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, przekazanych przez Zamawiającego, mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID, mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości, dokumentacja geologiczno-inżynierska, dokumentacja geotechniczna (uzupełnienie), dokumentacja hydrogeologiczna (uzupełnienie), opracowania z zakresu ochrony środowiska: raport oddziaływania na środowisko wykonany na potrzeby powtórnej oceny oddziaływania na środowisko, operaty wodnoprawne na potrzeby istniejącej kanalizacji, rowów i przepustów wraz z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz projektami na budowę obiektów wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych,  projekt zieleni oraz wycinki drzew,  projekt urządzeń ochrony środowiska, projekt budowlany wielobranżowy, projekty wykonawcze wielobranżowe, projekty sygnalizacji świetlnych, projekt stałej organizacji ruchu, materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej, opis nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID, stabilizacja granic pasa drogowego w terenie. 

Mapa: Olsztyn, warmińsko-mazurskie