Rozbudowa DK nr 36 Lubin- Ścinawa

Inwestor/Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział we Wrocławiu

Termin wykonania zamówienia: 04.2017 – 12.2020

Opis zadania:

 1. Inwentaryzacji stanu istniejącego (terenu objętego pracami wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów- również pod kątem ich statusu i legalności, zieleni, reklam itp.)
 2. Analiz i prognoz ruchu.
 3. Mapy do celów projektowania.
 4. Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 5. Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej. Dokumentacji hydrogeologicznej. Dokumentacji geologiczno- inżynierskiej.
 6. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – (zgodnie ze Szczegółowymi Wymaganiami do Dokumentacji Dokument 6 – „ Opracowania środowiskowe”.
 7. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).
 8. Projektów budowlanych wszystkich branż (w tym ewentualne projekty wycinki, nasadzeń, rozbiórek)
 9. Materiałów do audytu BRD (audyt przez posiedzeniem ZOPI)
 10. Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 11. Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej -Projekty podziału nieruchomości.
 12. Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – Czasowe zajęcia nieruchomości
 13. Materiałów projektowych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz ewentualnych odstępstw od warunków technicznych, w tym operatów wodnoprawnych i materiałów do decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.
 14. Decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
 15. Opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID.
 16. Stabilizacji granic pasa drogowego (II etap podziału nieruchomości).
 17. Projektów wykonawczych wszystkich branż.
 18. Kosztorysu inwestorskiego.
 19. Dokumentacji przetargowej (przedmiary, kosztorysy ofertowe, STWIORB).
 20. Projektu docelowej organizacji ruchu, Koncepcji czasowej organizacji ruchu.
 21. Wersji elektronicznej dokumentacji.
 22. Opracowywania odpowiedzi na pytania i dokonywanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych.
 23. Pełnienia czynności nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych.