Budowa ścieżek rowerowych w Obornikach Śląskich

Pełna nazwaBudowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim 

Inwestor: Gmina Oborniki Śląskie  

Data: październik 2013 – 16 czerwiec 2015

Opis zadania: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Przedmiotem opracowania jest budowa około 48 km ścieżek rowerowych wraz z wyposażeniem w małą infrastrukturę towarzyszącą. Planowane przedsięwzięcie ma połączyć istniejące odcinki ścieżek rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie z istniejącymi i projektowanymi ścieżkami rowerowymi na terenie Gminy Prusice, Gminy Trzebnica i Gminy Wisznia Mała. 

Branże/Zakres: Mapa do celów projektowych; Wielobranżowa Koncepcja architektoniczno-budowlana obejmująca Dokumentację projektową we wszystkich niezbędnych branżach obejmującą wykonanie:
a) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 
b) projektów wykonawczych w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych, 
c) przedmiary robót, 
d) opracowanie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Mapa: Oborniki Śląskie, Lower Silesian Voivodeship