Oferta

Wrocławskie Biuro Projektów specjalizuje się przed wszystkim w projektowaniu infrastruktury drogowej, mostowej i sieci uzbrojenia terenu. Jednakże w celu kompleksowego podejścia do projektowania w ramach prac projektowych nasze biuro wykonuje, opracowuje, uzgadnia i uzyskuje decyzje administracyjne dodatkowo w określonych dziedzinach :

 • Materiały geodezyjne,
 • pomiary geodezyjne;
 • mapy do celów projektowych;
 • projekty podziałów nieruchomości;
 • stabilizację granic pasa drogowego.
 • Opracowania środowiskowe
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia;
 • inwentaryzację środowiskowe oraz przyrodnicze;
 • raporty odziaływania na środowisko;
 • inwentaryzacje dendrologiczne, inwentaryzację zieleni oraz projekty nasadzania drzew i krzewów;
 • analizy akustyczne;
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Inżynieria ruchu
 • pomiary ruchu;
 • analizy z zakresu inżynierii ruchu (modelowanie sieciowe);
 • prognozy ruchu.
 • Geotechnika
 • badania gruntów: odwierty badawcze, sondowania dynamiczne i statyczne;
 • opinie geotechniczne;
 • dokumentacje geologiczno – inżynierską;
 • badanie nośności i zagęszczenia nawierzchni podatnych i podłoża drogowego płytą VSS;
 • pomiar ugięć sprężystych nawierzchni belką Benkelmana;
 • pomiar ugięć sprężystych nawierzchni ugięciomierzem udarowym FWD;
 • obliczenia stateczności nasypów z  konstrukcją zbrojenia podstawy oraz korpusu nasypów;
 • analizy posadowienia obiektów na gruntach słabonośnych i nienośnych;
 • opinie technologiczne wzmocnienia konstrukcji nawierzchni dróg.
 • Melioracje i odwodnienie
 • obliczenia hydrauliczne i opinie hydrologiczne;
 • koncepcje odwodnienia terenów;
 • operaty wodno – prawne;
 • pozwolenia wodno – prawne.
 • Materiały Przetargowe
 • przedmiary robót;
 • kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe;
 • szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 • harmonogramy wykonania robót budowlanych;
 • zbiorcze zestawiania kosztów.
 • Decyzje Administracyjne
 • zgłoszenie robót budowlanych;
 • pozwolenie na budowę;
 • zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w ramach specustawy drogowej;
 • decyzje o warunkach zabudowy;
 • decyzje lokalizacyjne inwestycji celu publicznego.

 

Powyższe składowe elementy są realizowane przy dużych kontraktach drogowych. Poszczególnych elementy są bezpośrednio wykonywane przez naszą kadrę bądź przez naszych sprawdzonych podwykonawców w tym z Politechniki Wrocławskiej. Wysoko wykwalifikowana i sprawnie zorganizowana kadra, odpowiedni, doświadczony zespół współpracowników sprawia, że nasze projekty zawsze są wykonywane w sposób należyty, rzetelny, dobrze skoordynowany i gwarantuje właściwą współpracę ze wszystkimi stronami Inwestycji

Naszą ofertę kierujemy między innymi do instytucji publicznych, przedsiębiorstw budowlanych oraz partnerów działających w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w celu nawiązania współpracy w szeroko pojętym rynku infrastrukturalnym.

W zakresie działalności Wrocławskiego Biura Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o. znajdują się m.in.:

 • kompleksowe projekty drogowe dla dróg wszystkich klas i kategorii;
 • projekty układów komunikacyjnych, w tym torowiska tramwajowe;
 • projekty obsługi komunikacyjnej budynków przeznaczenia publicznego, stref inwestycyjnych, ekonomicznych i przemysłowych;
 • projekty przejazdów kolejowych;
 • projekty obiektów inżynierskich i inżynieryjnych;
 • projekty odwodnienia;
 • projekty sieci sanitarnych;
 • projekty sieci elektroenergetycznych;
 • projekty sygnalizacji świetlnej;
 • projekty oświetlenia dróg i placów;
 • projekty sieci teletechnicznych i światłowodów;
 • projekty sieci gazowych;
 • projekty sieci ciepłowniczych;
 • projekty geotechniczne;
 • projekty organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego;
 • projekty ekranów akustycznych;
 • projekty murów oporowych;
 • projekty wyburzeń nieruchomości;
 • projekty zieleni i zagospodarowania terenów ;
 • oceny i przeglądy stanu technicznego dróg.