Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu

Inwestor/zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Termin wykonania zamówienia: 07.2017 – 12.2018

Klasa drogi: G/GP

Opis zadania: Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowych dla budowy Trasy Średnicowej Północnej – etap III wraz z integralnym układem drogowym dróg wewnętrznych

Trasa Średnicowa Północna stanowi część głównego szkieletowego układu drogowego miasta na kierunku wschód – zachód. Przedmiotowy odcinek głównego układu komunikacyjnego posiada długość ca 1,9km. Zakres zadania obejmuje również przebudowę układu dróg wewnętrznych, których połączenie z obecną ul. Grunwaldzką nie będzie możliwe. Zakres ten dotyczy odcinków dróg lokalnych o łącznej długości ca 1,2km.

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:

 1. Dokumentacje geodezyjne i kartograficzne w tym mapa do celów projektowych (wraz z aktualizacją i pomiarami wysokościowymi),
 2. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (w zależności od stanowiska RDOŚ),
 3. Badania geotechniczne,
 4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wymaganymi opiniami (w zależności od przyjętych rozwiązań),
 5. Projekty budowlane z projektem zagospodarowania terenu,
 6. Projekty wykonawcze wielobranżowe,
 7. Projekt stałej organizacji ruchu,
 8. Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dotyczy wszystkich branż),
 9. Przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż),
 10. Kosztorysy ofertowe (dotyczy wszystkich branż),
 11. Kosztorysy inwestorskie (dotyczy wszystkich branż),
 12. Koncepcja rozwiązań z rozrządem uzbrojenia oraz prezentacją multimedialną dla proponowanych rozwiązań drogowych (z rozrzą-dem uzbrojenia oraz propozycją podziału zadań).