Remont jezdni południowej autostrady A4

Pełna nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni południowej autostrady A4 od km 153+864 do km 167+274 wraz z wykonaniem robót remontowych 

Inwestor: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. 

Data: czerwiec 2014 – lipiec 2014 

Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu drogi klasy A o długości 13,41 km.  

Branże/Zakres: projekt branży drogowej Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla 11 obiektów inżynierskich; Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); Opracowanie Projekt Stałej Organizacji Ruchu (SOR); Przedmiar Robót; Pełnienie nadzoru autorskiego