Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa – Zielony Bulwar w Gdańsku

Inwestor/Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Data opracowania: grudzień 2016 – obecnie

Branże/zakres:

  • Aktualizacja wariantowania i wskazanie wariantu realizacyjnego, na podstawie opracowań wskazanych powyżej;
  • Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) wraz z załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych;
  • Sporządzenie inwentaryzacji, ekspertyz, innych opracowań, w zakresie niezbędnym do prawidłowego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na inwestycji na środowisko (OOŚ);
  • Opracowanie Raportu OOŚ dla ww. przedsięwzięcia wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym;
  • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

GD1

GD2

GD3

GD4

 

Autorem powyższych materiałów jest Biuro Rozwoju Gdańska.

http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/zielony-bulw