Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku w km 17+800,00 ÷21+849,58 oraz przebudowy na odcinkach w km 21+840,58÷ 22+100,00 i w km 29+115,00 ÷31+435,00

Inwestor/Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Data opracowania: sierpień 2015 – obecnie

Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku w km 17+800,00 ÷21+849,58 oraz przebudowy na odcinkach w km 21+840,58÷ 22+100,00 i w km 29+115,00 ÷31+435,00 o długości ok. 7 km.

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Branże/Zakres:

– drogi kl. G/ Z

-uzyskanie decyzji ZRID

-uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

-projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu

-mapy do celów projektowych

-budowa kanałów technologicznych

-badania geotechniczne

-raport odziaływania na środowisko

-odwodnienie

-sieć elektroenergetyczna

-inwentaryzacja zieleni w tym projekt zieleni

-przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

zielona2