Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż

Pełna nazwa: Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż 

Inwestor: Gmina Wołów 

Data: kwiecień 2014 – maj 2016  

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji uprawniającej do wykonania robót budowlanych dla budowy trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż. Długość ścieżek rowerowych wynosi ok. 13,5 km.  

Branże/Zakres: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, operat wodno-prawny wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi, projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy branży drogowej z elementami odwodnienia, projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej, projekt wykonawczy usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu, projekt oświetlenia ulicznego, projekt wykonawczy zieleni, projekt stałej organizacji ruchu,  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, kosztorysy ofertowe i przedmiary ofertowe  

Mapa: Wołów, Województwo Dolnośląskie