Przebudowa DK nr 9 i 12 w Radomiu: ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, przebudowa ul. Zwolińskiego

Inwestor/Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z siedzibą w Radomiu

Data opracowania: lipiec 2016 – grudzień 2020 r.

Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienieckiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego o długości 5 km. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z Dokumentacją Projektową”, składającą się z: projektu koncepcyjnego Inwestycji, projektu budowlanego Inwestycji, projektu wykonawczego Inwestycji ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz innych prac niezbędnych dla kompletności dokumentacji i umożliwiających wykonanie robót budowlanych.

Branże/Zakres:

– droga kl. GP

– przebudowa sieci wodociągowych, sanitarnych, gazowych

-przebudowa sieci teletechnicznej

-przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

-opracowanie mapy do celów projektowych

-dokumentacja geologiczno-inżynierska, w tym odwierty geologiczne,

-opracowanie branży konstrukcyjnej w tym: wykonania projektów obiektów inżynierskich, przepustów, ekranów akustycznych, murów oporowych, konstrukcji żelbetowych