Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Pełna nazwa: Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej  

Inwestor: Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta 

Data: czerwiec 2014 – obecnie

Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kostrzyńskiej na odcinku o długości ok. 1 900 m – od Placu Słonecznego do skrzyżowania z ulicą Dobrą w Gorzowie Wlkp. wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień w celu realizacji robót, w tym decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej.” Dokumentacja projektowa musi umożliwiać etapowanie robót podczas realizacji inwestycji z uwzględnieniem następujących odcinków: 1) odcinek I – obejmujący budowę nowej południowej nitki ulicy Kostrzyńskiej, przebudowę istniejącego wiaduktu nad torami PKP, budowę ronda, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, 2) odcinek II – obejmujący przebudowę torowiska tramwajowego, pętli tramwajowej i sieci trakcyjnej, 3) odcinek III – obejmujący przebudowę istniejącej jezdni ulicy Kostrzyńskiej. 

Branże/Zakres: koncepcja odwodnienia, uzyskanie mapy do celów projektowych, dokumentacja geotechniczna/geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/dokumentacja geologiczno-inżynierskiej, uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, uaktualnienie raportu oddziaływania na środowisko wraz z niezbędną inwentaryzacją przyrodniczą oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – opracowanie , dokumentacja geodezyjna dotycząca projektów podziałów działek, wielobranżowy projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekty wykonawcze dla wszystkich branż, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, projekt tymczasowej organizacji ruchu,  projekt docelowej organizacji ruchu. 

mapaGorzów Wielkopolski, lubuskie